Rug Fashion

SAM - Sari Silk vintage rug 6.5 x 4.5 ft

SAM - Sari Silk vintage rug 6.5 x 4.5 ft

The Djoharian Collection

Regular price $1,290.00 Sale

SAM - Sari Silk vintage rug 6.5 x 4.5 ft

Vintage Sari Silk rug

6.5 x 4.5 ft

Organic product, pure Sari Silk

The Djoharian Collection